Trí – Tín - Đồng – Tâm - Kiên
  • Trí: Capital House đề cao trí tuệ, sự sáng tạo, coi đó là ánh sáng hải đăng dẫn đường kiến tạo tầm nhìn và sứ mệnh.
  • Tín: Capital House cam kết tôn trọng chuẩn mực đạo đức, giữ chữ tín XÂY DỰNG NIỀM TIN trong mọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.
  • Đồng: Capital House phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tập thể vững mạnh.
  • Tâm: Capital House ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.
  • Kiên: Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.

Capital House đề cao trí tuệ, sự sáng tạo, coi đó là ánh sáng hải đăng dẫn đường kiến tạo tầm nhìn và sứ mệnh.

Capital House cam kết tôn trọng chuẩn mực đạo đức, giữ chữ tín XÂY DỰNG NIỀM TIN trong mọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

Capital House phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tập thể vững mạnh.

Capital House ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.